ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrotter:

• Brasilian Jiu-Jitsu

• Submission wrestling

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i följande organisationer:

• Budo & Kampsportsförbundet

• Samt underförbund för respektive ovan nämnd idrott

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter

gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31

december.

7 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i

stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av

styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa

stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället

avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till

bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall

arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att

motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att

överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den

som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i

RF:s stadgar.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses

därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses

ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen

avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att

betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller

uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får

som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen

varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14

dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande.

Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde

överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF: s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av

föreningsorgan samt följa i 3§ nämnda organisationers stadgar,

bestämmelser och beslut.

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid

upplösning av föreningen,

• skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

• Är skyldig att informera den han tränar med om han är utsatt för någon allvarligare

sjukdom eller smitta som överförs via kontakt eller närhet.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna

inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så

bestämt, av person detta ansvar delegerats till av styrelsen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad

på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller

kungöras i websida. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal

eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller

sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för

föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget

samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för

medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns

tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen

skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har

rösträtt på möte.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet,

samt eventuella fullmakter.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor

genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta

antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet

avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden

vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i

händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare

inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i

föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) föreningens vice ordförande för en tid av 1 år;

c) föreningens sekreterare för en tid av 1 år;

d) föreningens kassör för en tid av 1 år;

e) föreningens revisor för en tid av ett 1 år;

f) föreningens suppleant för en tid av ett 1 år;

g) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

12. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om

den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens

röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla

skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte

att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för

extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom

samma tid på klubbens websida. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i

klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta

åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17

§ och 18 §.

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och ytterligare 1 ledamot valda av årsmötet.

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid

mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 3 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt

förslag.

REVISORER

24 § Revision

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och

styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och

räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, suppleant samt kassör.

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för

föreningens angelägenheter.

Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och

• förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens

förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen

bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall sekreteraren träda in i

ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte

annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

• föra protokoll över styrelsens sammanträden,

• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett

betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

• se till att fattade beslut har verkställts,

• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående

handlingar,

• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar

beslutade avgifter till föreningen,

• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts-
organisationer m.fl.,

• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra

bok över för eningens räkenskaper,

• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration,

särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och

övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

• föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade

priser införs,

• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet

som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga

tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har

begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter

är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense

om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller

vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det

närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en

särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till

sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande

underrätta styrelsen härom.

29 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall,

utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF: s eller SF: s stadgar, avgöras enligt

lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet.

Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett.

Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan

parterna.